Miljöaktuellt

För att förhindra ytterligare utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten beslutade Nacka miljöenhet att bl.a. ställa krav på hur tvätt av biocidmålade båtar skulle ske. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som den 8 april 2014 kom med sitt beslut. Länsstyrelsens beslut samt kommunens tolkning finns att läsa på www.nacka.se/batmiljo.

Den 3 juli meddelade Nacka miljöenhet sin tolkning av Länsstyrelsens beslut.

Fråga om kemikalieförteckning

Länsstyrelsen beslutade att upphäva föreläggandet avseende krav på en kemikalieförteckning bl.a. för att det var otydligt skrivet. Båtklubbarna kan därför bortse från detta tillsvidare. Nacka miljöenhet kan på sikt välja att ställa ett nytt omformulerat krav. 

Fråga om spolplatta m.m.

Länsstyrelsen beslutade att återförvisa frågan då man ansåg att båtklubbarna själva skulle få välja tvättanläggning utifrån deras förutsättningar. Nacka miljöenhet har för avsikt att under första halvåret 2015 följa upp frågan angående tvättning av båtar utgående från Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer. Myndigheten har informerat om att riktlinjerna är på väg att revideras. Inför 2015 bör inte båtar målade med biocidfärg spolas vid upptagningen. 

Frågan om slip- och skraprester

Länsstyrelsen bedömde att kravet om omhändertagande av slip- och skraprester var för långtgående utifrån vad de ansåg var tillämpbart. Denna punkt valde Nacka att överklaga, varför frågan fortfarande inte är avgjord. Miljöenheten har förhoppningen att överprövningen hinner avgöras innan uppföljningen 2015. Detta betyder att tillsvidare gäller båtklubbens regler i denna fråga.